Banners for Nightly #2 - 2v2 (EU) - Vanilla - (v178.8)